สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

ถาม-ตอบ

 • อยากเรียนทำไอศกรีมกะทิสด อย่างเดียวได้ไหม ราคาเท่าไร หากมาเรียนพร้อมกันกับเพื่อนมีส่วนลดไหม?

  เรียนทำไอศกรีมอย่างเดียวได้ค่ะ ค่าเรียน 2,500 บาท หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ท่านที่ 2 จ่ายครึ่งราคาค่ะ

 • อยากเรียนแกะสลัก ผัก- ผลไม้ เปิดเมื่อไร?

  หลักสูตรมี 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน 5 วัน ขั้นสูง 5 วัน เมื่อสมัครแล้ว สามารถนัดวันเรียนได้ตามต้องการค่ะ หากเรียนขั้นพื้นฐาน 5 วัน ก็สามารถนัดวันเรียนตามแต่ผู้เรียนสะดวก จนกว่าจะครบ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.30 น. จนถึงประมาณบ่าย 3-4 โมง จนกว่าผู้เรียนจะทำจนเสร็จในการเรียนของวันนั้น ๆ เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะ

 • การทดสอบฝีมือแรงงานคืออะไร ใบประกาศนียบัตรที่ได้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

  คือการทดสอบสำหรับผู้ประกอบอาหารไทยโดยเฉพาะที่ต้องการขอใบอนุญาตไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ประกอบอาหารผู้นั้นทำอาหารไทยผ่านมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจริง โดยใบประกาศนี้จะแจ้งผลสอบไว้เลย ไม่มีวันหมดอายุ เพื่อแนบความคู่กับเอกสารอื่นๆ ในการขอวีซ่าทำงาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถทดสอบทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 15.30 น. ที่สถานทดสอบโรงเรียนครัววันดี สถานทดสอบฝีมือครัววันดี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเลขที่ 061/2545 ตามมาตรา 47 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 โดยมีขอบเขตดำเนินการงานภายในจังหวัด กรุงเทพมหานคร และมีสถานทดสอบฝีมือคนหางานที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สถานทดสอบฝีมือครัววันดี ภาษาอังกฤษ ว่า WANDEE CULINARY TESTING INSTITUTE มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ไม่เคยต้องโทษ 2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 3.มีประสบการณ์อย่างน้อยในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 ปี หรือได้ผ่านการอบรมทางด้านอาหาร อย่างน้อย 90 ชั่วโมง หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3.สำเนาจดหมายรับรองการทำงานตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารอย่างน้อย 1 ปี หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมด้านอาหารอย่างน้อย 90 ชั่วโมง 4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 5.ใบตรวจโรคจากโรงพยาบาล(ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี) 6.ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ *** กรุณาเตรียมหลักฐานพร้อมเซ็นรับรองให้ครบถ้วนในวันที่มาสมัคร อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในการทดสอบภาคปฏิบัติ 1.หมวกคลุมผม , ชุดปฏิบัติอาหาร , ผ้าเช็ดมือ 2.มีด และอุปกรณ์ สำหรับการแกะสลักผัก 3.แต่งกายสุภาพและสวมรองเท้าหุ้มส้น เวลาในการทดสอบ 8.00 น. - 15.30 น. หากเข้าสอบหลัง 8.15 น. ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ 1.สอบทฤษฎี 50 ข้อ เริ่ม 8.00 ? 8.50 น. (50 นาที) 2.สอบแกะสลักผักและผลไม้ เริ่ม 9.00 ? 11.00 น. (2 ชั่วโมง) 3.สอบการประกอบอาหาร เริ่ม 12.00 ? 15.30 น. (3 ชั่วโมงครึ่ง) ระเบียบการทดสอบ ?กรณีที่ผู้ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน ไม่มา ตามวันและเวลาที่ได้ลงสมัครสอบไว้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางสถานทดสอบจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น และหากต้องการทดสอบใหม่ ต้องชำระค่าทดสอบฝีมือใหม่ ?กรณีต้องการเลื่อนการทดสอบ กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้าวันสอบอย่างน้อย 3 วัน ?กรณีที่สอบไม่ผ่านภาคปฎิบัติอาหาร ต้องเสียค่าสอบซ่อมวิชาละ 300 บาท

 • หากสมัครขั้นพื้นฐานไว้ก่อนเรียนจบแล้วอยากต่อขั้นสูงสามารถเรียนได้เลยหรือเปล่า?

  ได้เลยค่ะ เนื่องจากที่โรงเรียนครัววันดีเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบตารางวน คือจะมีเปิดเรียนทุกวัน ดังนั้น สามารถเริ่มเรียนได้ในวันถัดไปเลยค่ะ

 • อยากเรียนทำขนมไทย มีหลักสูตรไหนบ้าง?

  สำหรับการเรียนขนมไทย สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการเลยค่ะ เข้าดูรายการพร้อมราคาได้ที่หลักสูตร แล้วกดเลือกหลักสูตรขนมไทย เช่น หากอยากเรียนเครื่องไข่ คือ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และเม็ดขนุน 4 รายการ ค่าเรียน 4,500 บาท โดยทางโรงเรียนจะจัดเตรียมสูตรพร้อมวัตถุดิบทั้งหมดให้ผู้เรียน ราคาที่แจ้งคือได้เรียน 1 คนต่อ 1 ชุดและสามารถนำขนมที่ทำกลับไปทั้งหมด

 • สนใจหลักสูตร ช่างฝีมืออาหารไทยขั้นพื้นฐาน เปิดเมื่อไรค่ะ?

  โรงเรียนจัดทำตารางเรียนเป็นแบบตารางวนค่ะ หมายความว่า เราจะเปิดสอนวนทั้งปี ดังนั้นหลังจากวันสมัคร ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ในวันถัดไปได้เลยค่ะ สามารถเข้าดูตารางเรียนได้ในหน้าแรกของเวบไซด์ค่ะ

 • อยากทำอาหารเป็นค่ะ แต่ว่างเฉพาะเสาร์-อาทิตย์วันธรรมดาเรียน สามารถเรียนหลักสูตรใดได้บ้าง?

  สำหรับหลักสูตรระยะยาวที่รวมการทำอาหาร แกะสลักผักผลไม้ การจัดดอกไม้ งานใบตอง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในร้านอาหาร ซึ่งเสมือนเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับผู้เรียน โดยสามารถเรียนวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ก็ได้ ระยะเวลาเรียน 20 วัน ถ้าเรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ ก็เรียนประมาณ 5 เดือน

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน กำหนดไว้อย่างไรบ้าง?

  ทุกคนสามารถเรียนได้หมด ไม่กำหนดอายุ และวุฒิการศึกษาค่ะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับชาวต่างชาติทางโรงเรียนครัววันดี จัดเตรียมสูตรอาหาร และสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

 • อยากเรียนทำอาหารแต่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทำอาหารเลย จะเรียนได้หรือเปล่า?

  ได้เลยค่ะ กลับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะผู้ที่ไม่เคยทำ จะได้เปิดรับความรู้ได้อย่างเต็มที่ แล้วระบบการสอนของที่โรงเรียนครัววันดี เราจะเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือทำอาหารเองทุกขั้นตอน โรงเรียนมีหน้าที่จัดเตรียมวัตถุดิบให้ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนทุกคนต้องหั่น เตรียม ทุกอย่าง เช่น โขลกพริกแกงเอง คั่วเอง ต้มเอง

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.