สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครัววันดี

 

ตั้งอยู่ที่  294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร 02-2799844-5, 062-6522442

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครัววันดี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สังกัดกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเลขที่ กทม 008 / 2553  ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดำเนินการงานภายในจังหวัด   กรุงเทพมหานคร  โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชื่อ “ครัววันดี”

            วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานว่ามีฝีมืออยู่ในระดับประกันคุณภาพ

การสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

1. มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

2.ไม่เคยต้องโทษ

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. มีประสบการณ์อย่างน้อยในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารไทย  3  ปี  หรือ ด้านการอบรมทางด้านอาหารไทย อย่างน้อย  90  ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร

1.  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน แบบ กทร.201

2.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3.  ใบผ่านงานในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารไทยอย่างน้อย 3 ปี   ** ยื่นพร้อมเอกสารตัวจริง **

      หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมด้านอาหารไทยอย่างน้อย 90 ชั่วโมง

4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    

5.  ใบรับรองแพทย์  1  ชุด (ต้นฉบับ)

6.  ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ 1,000 บาท

*** ต้องสอบทฤษฎีผ่านถึงจะสอบปฏิบัติได้ ***

รูปแบบของการทดสอบ   แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

1. ภาคทฤษฎี  เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที         

2. ภาคปฏิบัติ  โดยให้ผู้เข้าทดสอบฯ ประกอบอาหาร 1 ชุด ตามรายการอาหารที่สถานทดสอบฯ เวลาทดสอบ 3 ชั่วโมง

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

1.  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/เสื้อเชฟ  (ห้ามใส่เสื้อยืด)

2.  กางเกงผ้าสีดำ หรือสีเข้ม  (ห้ามใส่กางเกง/กระโปรงยีนส์)

3.  สวมรองเท้าหุ้มส้น  (ห้ามใส่รองเท้าแตะหนีบหรือรองเท้าเปิดส้น)

4.  ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย

5.  ไม่ให้ใส่เครื่องประดับหรือสายสิญจ์ทุกชนิด

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.  หมวกคลุมผม , ผ้ากันเปื้อน , ผ้าเช็ดมือ

เวลาในการทดสอบ   8.00 น. เป็นต้นไป  (หากเข้าสอบหลัง 08.15 น. ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ)

ระเบียบการทดสอบ

1. กรณีที่ผู้ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน ไม่มา  ตามวันเวลาที่ได้ลงสมัครไว้  โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  อย่างน้อย 2 สัปดาห์  ทางศูนย์ทดสอบจะถือว่า สละสิทธิ์ในการสอบ ครั้งนั้น และหากต้องการทดสอบในครั้งต่อไป  ต้องชำระค่าทดสอบฯ ใหม่

2. กรณีที่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติอาหาร ต้องเสียค่าสอบซ่อมอาหารคาว  เมนูละ 300 บาท ขนมหวาน 200  บาท

หมายเหตุ  :  การขอรับเงินคืนกรณียกเลิกหรือเลื่อนตารางการสอบต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

จุดประสงค์ของการอบรม เพื่อฝึกซ้อมเกณฑ์การประเมินทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงการวงาแผนการทำงาน ขั้นตอนการจัดเตรียม การประกอล และการนำเสนอ 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบร

1. ผู้ที่มีใบสมัครสอบ และต้องการรู้เกณฑ์การประเมินและพัฒนาทักษะของตนให้ได้ตามเกณฑ์การสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครสอบ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม เนื่องจากผู้สมัครสอบทุกคนมีองค์ความรู้ที่ดีอยู่แล้วจากสายงานหรือการศึกษาด้านอาหารไทยหากมีความพร้อมและฝึกฝนอยู่เสมอ ดังนั้นการอบรมจึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการสอบให้กับตนเท่านั้น 

2. ผลการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการคุุมสอบ ไม่มีผลต่อเนื่องกับการอบรมแต่อย่างใด

ตารางการทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย  สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดย ศูนย์ทดสอบฝีมือโรงเรียนครัววันดี ประจำปี 2562
 


 

  ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
1. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
2. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
   

 

 

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.